Медицински комплекс „Свети Георги“ - Перник
Сърцето се лекува със сърце!
Болница по Кардиология
„Специализирана болница за активно лечение по кардиология Свети Георги - Перник“ ООД има ясно формулирана обществена визия, основни цели и задачи, които съответстват на Националната здравна стратегия и Националната здравна политика, на обществените интереси и здравните потребности на населението от област Перник. Лечебното заведение осигурява за своите пациенти диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания по най-съвременните методи, 24-часа в денонощието. Специализираната болница по кардиология разполага с 28 легла, от които 6 легла за интензивно лечение. В изпълнение на медицинските стандарти, добрите практики и грижата за пациента ние осигуряваме за Вас и Вашите близки пълна гама от инвазивни и неинвазивни диагностични методи, лечебни услуги и процедури.

Благодарение на новата апаратура и отлично квалифицирания екип от кардиолози и инвазивни кардиолози клиниката предлага на пациентите най-модерните методи на лечение в условията на максимален комфорт, както и пълна гама неинвазивни и инвазивни методи на диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания.

През 2015 година цялостната медицинска дейност на лечебното заведение е акредитирана от Министерство на здравеопазването с оценка Отличен за срок от пет години.

Клинични пътеки

Специализирана болница по кардиология работи със здравната каса и осъществява дейност по следните клинични пътеки:

 • КП №16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение.
 • КП №17 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания.
 • КП №18 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация.
 • КП №20 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания.
 • КП №25 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване.
 • КП №26 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение.
 • КП №27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик.
 • КП №28 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST-сегмент с интервенционално лечение.
 • КП №29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация.
 • КП №30 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация.
 • КП №31 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит.
 • КП №32 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда.
 • КП №33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения.
 • КП №36 Диагностика и лечение на белодробен тромбемболизъм без фибринолитик.
 • КП №37 Диагностика и лечение на белодробен тромбемболизъм с фибринолитик.

Болнично лечение

Пациентите имат право на свободен достъп до медицинска помощ, оказвана от лечебните заведения за болнична помощ, и на свободен избор на болница при спазване изискванията на Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване и Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ приета с Постановление №119 на Министерския съвет от 2006г.

В случай, че заболяването на пациента налага лечение в болнични условия, всеки гражданин може да постъпи в „Специализирана болница за активно лечение по кардиология Свети Георги - Перник“ ООД, по следния начин:

  по спешност - насочен от Център за спешна медицинска помощ или след преглед в лечебното заведение.
  планово - чрез включването в листа за планов прием в случаите, когато това не създава риск от влошаване на състоянието му и не нарушава качеството му на живот.

Важно е да знаете, че приемането за стационарно лечение се осъществява само по преценка на съответния специалист от Консултативно-диагностичния ни блок, независимо от това, че има издадено Направление за хоспитализация.

При прием в лечебното заведение е необходимо да носите със себе си:
Документи:
 •   Направление за хоспитализация (бланка обр.МЗ-НЗОК №7)
  издадено от общопрактикуващ лекар (личния Ви лекар), лекар-специалист от извънболничната медицинска помощ (кардиолог) или Център за спешна медицинска помощ, заедно с Амбулаторен лист за преглед. Направлението за хоспитализация е валидно 30 дни от датата на издаването.
   Моля обърнете внимание дали коректно и точно са попълнени личните данни (три имена, ЕГН, адрес)
 •   Лична карта
 •   Лична амбулаторна карта (необходима е за издаване на болничен лист)
 •   Медицинска документация
  касаеща здравното състояние (настоящо заболяване, придружаващи и минали заболявания) - епикризи, изследвания и др.
  Консултация с алерголог при доказана алергия.
 •   Решение на ТЕЛК, ако имате група инвалидност
 •   Рецептурна книжка
  ако разполагате с такава, или информация за предписаните Ви медикаменти, с които се лекувате до момента на хоспитализацията в „СБАЛК“.
 •   Фактура
  за платена потребителска такса от друго лечебно заведение, ако в календарната година сте били хоспитализирани.
Лични вещи:
 •   Тоалетни принадлежности, кърпа, пижама, чехли, прибори за хранене, чаша, минерална вода
 •   Лечебното заведение не носи отговорност за съхранението и опазването на Вашите лични вещи

В деня на постъпване в лечебното заведение пациентът не трябва да е закусвал, но да е приел сутрешните си медикаменти с малко количество вода. При пациенти, на които ще се извършва планово инвазивно изследване (коронарография, ангиография на периферните артерии) и приемащи Синтром  е необходимо, същият да се спре два дни преди постъпването в лечебното заведение.

На регистратурата ще бъдете уведомени за реда на прием, като служителите ни ще Ви съдействат и ще поемат обработката на необходимите документи. Лекарите от консултативно-диагностичния и стационарния блок ще разяснят на Вас, или на Вашите законни представители, характера и естеството на заболяването, необходимите диагностични изследвания и лечебни методи с произтичащи от тях рискове, както и вероятния изход от заболяването.

Свиждането в отделението е разрешено всеки ден от 16,00 до 17,00 часа. Моля, следвайте указанията на медицинския екип при свиждане.
Всички изисквания са насочени към гарантиране на здравето и сигурността на пациентите.

При постъпване в лечебното заведение пациентът може да определи кои близки да бъдат информирани за промените в здравословно му състояние по време на болничния престой, както и за резултатите от изследванията и процедурите. Сведения за състоянието на пациентите се получават всеки ден от 13,00 до 13,30 часа от лекуващия лекар.

Храненето на пациентите в болницата се осъществява при спазване правилата за лечебното и диетично хранене.

Финансиране на лечението

В „СБАЛК“ се извършва специализирана кардиологична болнична медицинска помощ:
 •   по договор с Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/
  Съгласно българското законодателство всички задължително здравноосигурени лица имат свободен достъп до лечебното заведение. Пациентите, с непрекъснати здравноосигурителни права, които постъпват за лечение по "клинична пътека" не заплащат за лечебната дейност, която Националната здравноосигурителна каса покрива, освен потребителската такса за престой в болницата, но за не повече от 10 дни в текущата календарна година. Платените такси се доказват с фактури от предходно плащане. Освободени от заплащане на потребителска такса са категориите лица, посочени в чл.37 ал.4 от Закона за здравното осигуряване.
 •   по договор с доброволни здравноосигурителни дружества за здравноосигурените лица
  Лечебното заведение е сключило договори с „ДЗИ - Животозастраховане“ ЕАД и „Фи Хелт Застраховане“ АД.
 •   пациенти, които сами заплащат за лечението си
  Пациентите, избрали да се лекуват в „СБАЛК Свети Георги - Перник“ ООД, извън реда на здравното осигуряване заплащат лечението си по ценоразпис на лечебното заведение.

Европейска харта за правата на пациента

 • 1. Право на превантивни мерки
  Всяко лице има право на подходящи услуги, предпазващи го от заболяване.
 • 2. Право на достъп
  Всяко лице има право на достъп до здравни услуги в съответствие със своите здравни нужди. Здравните услуги трябва да гарантират равен достъп за всеки, без каквато и да е дискриминация от гледна точка на финансови ресурси, местоживеене, вид на заболяването или момент на достъпа.
 • 3. Право на информация
  Всяко лице има право на достъп до каквато и да е информация във връзка с неговото здравословно състояние, медицинските услуги и начина на тяхното прилагане, както и относно постиженията на научно-изследователския прогрес.
 • 4. Право на съгласие
  Всяко лице има право на достъп до всяка информация, която може да му позволи да участва активно във вземането на решения за неговото здраве; тази информация е предпоставка за всяка процедура и лечение, включително и за участие в научни изследвания.
 • 5. Право на свободен избор
  Всяко лице има право на свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ на базата на адекватна информация.
 • 6. Право на тайна и конфиденциалност
  Всяко лице има право на конфиденциалност по отношение на неговата лична информация, включително информацията за неговото здравословно състояние и за възможните диагностични или терапевтични процедури, както и на защита на личната му тайна по време на извършване на диагностични прегледи, посещения на специалисти и общо медицинско лечение/хирургически намеси. Всяко лице има право на свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ на базата на адекватна информация.
 • 7. Право на уважение към времето на пациента
  Всяко лице има право да получи необходимото му лечение своевременно и в рамките на предварително установен срок. Това право е приложимо на всеки отделен етап на лечение.
 • 8. Право на спазване на стандартите за качество
  Всяко лице има право на достъп до висококачествени здравни услуги на основата на определяне и спазване на прецизни стандарти.
 • 9. Право на безопасност
  Всяко лице има право на защита от опасности, породени от лошо функциониращи здравни услуги, медицинска небрежност и грешки, както и право на достъп до здравни услуги и лечения, покриващи изискванията за висок стандарт на безопасност.
 • 10. Право на иновации
  Всяко лице има право на достъп до иновационни процедури, включително диагностични, в съответствие с международните стандарти, независимо от икономическите или финансови съображения.
 • 11. Право на избягване на ненужно страдание и болка
  Всяко лице, индивид има право да избягва, доколкото е възможно, страданието и болката във всяка фаза на заболяването си.
 • 12. Право на индивидуално лечение
  Всяко лице има право на диагностични или терапевтични програми за лечение, пригодени колкото е възможно повече към неговите лични потребности.
 • 13. Право на жалване
  В случай на понесени вреди всяко лице има право да подаде жалба и да получи отговор или друга обратна информация.
 • 14. Право на обезщетение
  Всяко лице има право на достатъчно обезщетение в рамките на разумен срок в случай на понесена физическа, морална или психологическа вреда, причинени от здравни услуги и лечение.